DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU INTERNETOWEGO RIMED ŁÓDŹ

PRZYCHODNIA LEKARSKA RIMED ŁÓDŹ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem ri-med.com.pl Data publikacji strony internetowej: 2023-03-30

 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-30

Skróty klawiaturowe:

 • W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji.

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Aleksandra Bryszewska
 • zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

adres: ul. Rajdowa 8, 94-003 Łódź

email: kontakt@ri-med.com.pl

telefon: 42 683 00 14

Skargi.

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę  pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

adres: ul. Rajdowa 8, 94-003 Łódź

email: kontakt@ri-med.com.pl

telefon: 42 683 00 14

Dostępność architektoniczna budynku:

 

 • Dostępność wejścia
 • Dostępność parkingu
 • Dostępność toalety
 • Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
 • Dostępność tłumacza języka migowego: dostępna jest w placówce usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 • Prawo wstępu z psem asystującym: do przychodni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dostępność pętli indukcyjnych

W przychodni znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia kontrastowe, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz tablica z informacją na temat rozkładu pomieszczeń. Istnieje możliwość ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami..

Udostępnij: